Tipografi ile ilgili kitaplar.

Emre Becer’in Modern Sanat ve Yeni Tipografi’si ile Prof. Dr. Namık Kemal Sarıkavak’in “Çağdaş Tipografinin Temelleri” kitapları yararlı olabileceğini düşündüğüm Türkçe kaynaklardır. Ayrıca, aşağıdaki kitapları kütuphanenize eklemenizi tavsiye ederim. Tipografi yazıya bir anlam yüklemez, ancak anlşılır olmasını kolaylaştırabilir. Herşeyden önce içerikten bağımsız bir…

--

--

Experienced digital analyst with a creative background.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store